Begroting 2019

Algemeen

Algemeen

De financiële begroting beoogt het inzicht in de gemeentelijke financiën te vergroten en biedt daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste vermogensbestanddelen.

De financiële begroting bestaat uit:

  • De uitgangspunten begroting 2018.
  • Een overzicht van totaal lasten en baten.
  • Een overzicht van lasten en baten per (sub) taakveld
  • Een overzicht van de incidentele baten en lasten.
  • Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen.
  • Uiteenzetting financiële positie.
  • Berekening EMU saldo.
  • Geprognosticeerde balans.
  • Investeringsplanning 2018-2021.