Begroting 2019

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2019 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) die zijn verbonden aan de programma’s. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan taakvelden van de betreffende programma’s. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen. Middels de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma’s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma’s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de bestuursrapportages.
Ieder programma bestaat uit een aantal subtaakvelden.

De basis voor de voorliggende programmabegroting 2019 wordt gevormd door de jaarschijf 2019 uit de begroting 2018, inclusief berap I en II 2018.

Overzicht verloop begrotingssaldi 2019-2022

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Primaire begroting 2018

270

174

136

144

Mutaties raadsbesluiten

Eerste bestuursrapportage 2018

384

323

268

81

Tweede bestuursrapportage 2018

28

-13

61

331

Uitvoeringskosten 3D

0

0

0

0

Aanpassingen onderwijslocaties

-1

-1

-1

-1

Treasurystrategie Vixia

0

0

0

0

Look en feel

0

0

0

0

Eigenstandige rekenkamer

-13

-13

-13

-13

Kunst en cultuur

-50

-50

-50

-50

Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk

0

0

0

0

Doorgeschoven posten

0

0

0

0

Coalitieakkoord 2018-2022

-600

-413

-324

-390

Begrotingssaldo na bestemming

17

7

77

100

Saldo van incidentele baten en lasten

-93

-70

-18

0

Structureel begrotingssaldo

110

77

95

100