Begroting 2019

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Omschrijving  

Realisatie
31-12-17

Begroting
31-12-18

Begroting
31-12-19

Begroting
31-12-20

Begroting
31-12-21

Begroting
31-12-22

Immateriële vaste activa

124

124

124

124

124

124

- Afschrijvingen

0

0

0

0

0

- Investeringen

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

75.404

85.120

94.184

98.000

99.884

98.592

- Afschrijvingen

2.855

3.473

3.721

3.850

3.942

- Investeringen

12.571

12.537

7.537

5.734

2.650

Financiële vaste activa

11.555

10.183

9.859

5.521

5.180

4.839

Leningen woningbouwcorporaties

5.478

5.084

4.769

4.446

4.116

3.785

Overige langlopende leningen

333

431

422

407

396

386

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

4.208

4.208

4.208

208

208

208

Bijdrage activa derden

0

0

0

0

0

0

Leningen aan deelneming

1.076

0

0

0

0

0

Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen

460

460

460

460

460

460

Vlottende activa:

6.850

6.850

6.850

6.850

6.850

6.850

- Voorraden

47

47

47

47

47

47

- Vorderingen

5.444

5.444

5.444

5.444

5.444

5.444

- Liquide middelen

15

15

15

15

15

15

- Overlopende activa

1.344

1.344

1.344

1.344

1.344

1.344

Totale activa

93.933

102.277

111.017

110.495

112.038

110.405

Omschrijving  

Realisatie
31-12-17

Begroting
31-12-18

Begroting
31-12-19

Begroting
31-12-20

Begroting
31-12-21

Begroting
31-12-22

Eigen vermogen

33.101

28.120

25.636

23.754

22.230

20.778

- Algemene reserve

16.496

11.337

11.153

10.768

10.372

10.046

- Bestemmingsreserves

14.597

16.320

14.465

12.979

11.781

10.632

- Resultaat ná bestemming

2.008

463

18

7

77

100

Voorzieningen

4.441

3.975

3.561

3.847

4.050

4.276

- toevoegingen aan voorzieningen

1.304

1.258

1.270

1.270

1.268

- onttrekkingen aan voorzieningen

1.770

1.672

984

1.067

1.042

Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar

40.790

54.081

65.719

66.793

69.657

69.250

- Onderhandse leningen

40.693

53.984

65.622

66.696

69.560

69.153

- Door derden belegde gelden

30

30

30

30

30

30

- Waarborgsommen

67

67

67

67

67

67

Vlottende passiva:

Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar

10.524

11.024

11.024

11.024

11.024

11.024

- Kasgeldleningen

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

- Banksaldi

3.805

3.805

3.805

3.805

3.805

3.805

- Overige schulden

4.719

4.719

4.719

4.719

4.719

4.719

Overlopende passiva

5.077

5.077

5.077

5.077

5.077

5.077

Totaal passiva

93.933

102.277

111.017

110.495

112.038

110.405