Begroting 2019

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

2019

2020

2021

2022

Programma ‘Volksgezondheid en milieu’ 

Geluidwerende maatregelen spoor Elsloo

1.225

Totaal

0

1.225

0

0

Programma ‘Bestuur en ondersteuning’ 

Regionale krimpgelden

48

48

Onttr. Alg. reserve ivm eenmalige kapitaalinjectie Steinerbos (CA)

400

Onttr. Alg. reserve ihkv uitvoering cultuur en recreatie (CA)

375

375

375

375

Onttr. Krimpreserve ivm diverse incidentele projecten

247

119

Onttr. Reserve Sociaal Domein ikv incidentele projecten

235

Totaal

1.305

541

375

375

Totaal  baten

1.305

1.766

375

375

Incidentele lasten

2019

2020

2021

2022

Programma ‘Verkeer, vervoer en waterstaat’

Ondersteuning wensauto 

54

23

Totaal

54

23

0

0

Programma ‘Economie’

Recreatie Toerisme en Cultureel erfgoed (CA)

375

375

375

375

Totaal

375

375

375

375

Programma ‘Onderwijs’ 

Tijdelijke huisvesting IKC de Triviant

38

46

Totaal

38

46

0

0

Programma ‘Sport, cultuur en recreatie’ 

Eenmalige kapitaalinjectie Steinerbos (CA

400

Aanpassing speelvoorzieningen

40

Totaal

400

40

0

0

Programma ‘Sociaal domein’ 

Project eigen kracht

180

70

Onderzoek functie raadgever

25

Onderzoek Steinse cadeaubon

25

Onderzoek hoogwaardige woon-zorgcomplexen

25

Onderzoeken zorg aan huis

25

Ontwikkeling Sociaal Domein

10

10

Stimulering zelfredzaamheid

50

Totaal

340

80

0

0

Programma ‘Volksgezondheid en milieu’ 

Geluidswerende maatregelen spoor Elsloo

1.225

Kosten strategische visie

15

Totaal

15

1.225

0

0

Programma ‘Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting’ 

Implementatie omgevingswet

60

Onderzoek koopsector (sloopkosten)

50

Totaal

110

0

0

0

Programma ‘Bestuur en ondersteuning’ 

Klanttevredenheidsonderzoek 

18

18

Storting regionale krimpgelden in reserve krimp

48

48

Totaal

66

48

18

0

Totaal lasten

1.398

1.836

393

375