Begroting 2019

Bijlage III Bezuinigingen

Bijlage III Bezuinigingen

In onderstaand overzicht zijn de nog te realiseren bezuinigingen weergegeven.

 Nr

Document

Bezuiniging:

2019

2020

2021

2022

1

Kn 2014, Coal.akk'14

Bezuinigingen Accommodaties

-72.000

-50.000

-50.000

-50.000

Coal.akk'14

Totaal Inkoop

-149.000

-149.000

-150.000

-150.000

Totaal:

-221.000

-199.000

-200.000

-200.000

1. Bezuinigingen accommodaties

In de begroting is een structurele stelpost opgenomen voor enerzijds de kosten van te treffen energiebesparende maatregelen en de beoogde energiebesparing. Afgelopen periode zijn reeds een aantal structurele besparing gerealiseerd waardoor de stelpost ten opzichte van 2018 is verlaagd. Anderzijds worden ook de besparingen die gerealiseerd worden bij het afstoten van gemeentelijke accommodaties met deze stelpost verrekend.

2. Bezuinigingen inkoop

Op de oorspronkelijke inkooptaakstelling van €200.000 is inmiddels een structurele besparing gerealiseerd van €50.000. Daarnaast worden jaarlijks incidentele besparingen gerealiseerd die ervoor zorgen dat de taakstelling wordt gerealiseerd. Om de taakstelling structureel te realiseren is het dynamische inkoopjaarplan gemaakt. De basis voor het inkoopplan is de investerings- en exploitatiebegroting en het contractbeheersysteem. Hierbij wordt zowel het aantal (te) doorlopen aanbestedingen inzichtelijk, maar ook de daarbij potentiële nieuwe besparingen. Op deze wijze wordt het restant aan (structurele) besparingen inzichtelijk.