Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Financieel begrotingsbeeld
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.

Op basis van de uitgangspunten ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2019-2022.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Primaire begroting 2018

270

174

136

144

Mutaties raadsbesluiten

Eerste bestuursrapportage 2018

384

323

268

81

Tweede bestuursrapportage 2018

27

-13

61

331

Uitvoeringskosten 3D

0

0

0

0

Aanpassingen onderwijslocaties

-1

-1

-1

-1

Treasurystrategie Vixia

0

0

0

0

Look en feel

0

0

0

0

Eigenstandige rekenkamer

-13

-13

-13

-13

Kunst en cultuur

-50

-50

-50

-50

Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk

0

0

0

0

Doorgeschoven posten

0

0

0

0

Coalitieakkoord 2018-2022

-600

-413

-324

-390

Begroot exploitatiesaldo

17

7

77

100

De mutaties vanuit bovenstaand overzicht met betrekking tot opstellen begroting 2019 zijn bij de programma's en paragrafen opgenomen en toegelicht.