Begroting 2019

Bijlage VI Lijst van afkortingen

Bijlage VI Lijst van afkortingen

A

ABWZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

AJZ

Algemene juridische zaken

APV

Algemene plaatselijke verordening

CC

Concerncontroller

B

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BBP

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

Berap

Bestuursrapportage

BIBOB

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BNG

Bank Nederlandse gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOP

Bouwkundig onderhoudsplan

C

CAK

Centraal administratie kantoor

CIZ

Centrum Indicatiestelling zorg

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

D

DMS

Document management systeem

DOP

Dorpsontwikkelingsplan

E

ECB

Europese centrale bank

EGEM

Electronische Gemeente

Eris

Eigendom registratie en informatie systeem

EMU

Economische en monetaire unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

F

FIDO

Wet financiering decentrale overheid

G

GBA

Gemeentelijke basis administratie

GGA

Gebiedsgerichte aanpak

GGD

Geneeskundige gezondheidsdienst

GIS

Geografisch Informatie Systeem

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

I

ICT

Informatie en communicatietechnologie

IGOM

Intergemeentelijk overleg voor mobiliteitsvraagstukken

IHP

Integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen in Stein

IKL

Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg

IMD

Intergemeentelijke milieu dienst

IOAW

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkeloze Werknemers

IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISD

Intergemeentelijke sociale dienst

J

JIT

Jeugd interventie team

JPP

Jeugd preventie platform

K

KRW

Kaderrichtlijn Water

KTO

Klant Tevredenheids Onderzoek

M

MFC

Multifunctioneel centrum

MISA

Multifunctionele invulling sportaccommodaties

O

OZB

Onroerende zaak belasting

P

P&C

Planning en control

PIW

Partners in Welzijn

PGB

Persoonsgebonden budget

PPS

Publiek private samenwerking

R

RBL

Regionaal Bureau Leerplicht westelijke Mijnstreek

RMC

Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

RO

Ruimtelijke Ordening

S

SJAR

Steinse Jongeren Advies Raad

SLOK

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMART

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden

SOP

Sporttechnische onderhoudsplanning

V

VNG

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VVE

Vroeg- en voorschoolse educatie

W

Wamz

Wet op archeologische monumentenzorg

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WEB

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Wcpv

Wet collectieve preventie volksgezondheid

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGR

Wet gemeenschappelijke regeling

WKPB

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Waardering onroerende zaken

WPG

Wet publieke gezondheid

WSC

Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (WSC)

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WVG

Wet voorziening gehandicapten

WWB

Wet werk en bijstand

Z

Zvw

Zorgverzekeringswet