Begroting 2019

Veiligheid

Inleiding

Het programma veiligheid biedt randvoorwaarden om veilig en prettig te kunnen wonen en ondernemen in onze gemeente. Het programma draagt bij aan de kernwaarde 'een duurzame leefomgeving met unieke kwaliteiten'. Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners is essentieel voor een woongemeente. Dit mede met het oog op de ligging van onze gemeente in de nabijheid van Chemelot en snel- en waterwegen.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken ?

Zowel vanuit preventie als vanuit repressie willen we bijdragen aan en zorgen voor een veilige en leefbare omgeving.

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.821

2,9 %

Baten

€ 89

0,1 %