Begroting 2019

Veiligheid

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Veiligheid

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

1.783

1.780

1.821

1.849

1.851

1.853

Baten

96

131

89

89

89

89

Resultaat

-1.687

-1.650

-1.732

-1.760

-1.762

-1.764

Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019

Onderwerp

Toelichting

Bedrag

Veiligheidsregio Westelijke Mijnstreek

In 2018 is een bedrag van € 41.500 ontvangen in verband met de afwikkeling van het Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek.

-42

Openbare Orde en Veiligheid

In 2019 is er binnen dit programma € 15.000 meer beschikbaar ten opzichte van 2108 voor intensivering BOA's, € 10.000 voor budget OOV en € 10.000 voor flexibel cameratoezicht. Dit vloeit voort uit het Coalitieakkoord 2018-2022

-35