Begroting 2019

Hierbij bieden wij de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 aan. Het is de eerste in deze bestuursperiode. Hierin presenteren wij aan u de politieke keuzes voor het komend jaar. We doen dat in het besef dat college en raad in de afgelopen periode, ondanks de verschillen constructief hebben samengewerkt en deze lijn willen blijven continueren.

Trots zijn wij u deze sluitende begroting aan te kunnen bieden. Het coalitieprogramma is beleidsmatig en financieel verwerkt en zoals in de kadernota aangegeven, is de begroting opgebouwd volgens de systematiek van taakvelden.

De systematiek van taakvelden is nieuw en zal komende jaren verder worden verfijnd. Een aantal definities laten ruimte voor interpretatie waardoor voortschrijdend inzicht kan leiden tot kleine aanpassingen tussen de taakvelden.

Beleidsmatig is bij het opstellen van deze begroting de link gelegd met de vastgestelde Strategische toekomstvisie 2018-2022. Als gemeente opereren we in een dynamische omgeving waarbij in deze begroting de eerste stappen zijn gezet om deze zodanig vorm te geven dat we de ingezette koers tijdig kunnen monitoren en bijsturen mocht dat nodig zijn.

Het als bijlage toegevoegde taakveldenboek is een uitwerking van de eerder gevoerde kerntakendiscussie met de raad. Het is voor het eerst dat de raad op deze wijze wordt meegenomen over de wijze waarop het college invulling geeft aan de verschillende taken.

Financieel is er meerjarig een positief begrotingsresultaat. Ondanks dat dit een goed uitgangspunt is, betekent dit niet dat er geen financiële uitdagingen zijn. Er is vanuit de toezichthoudende rol van de Provincie steeds meer aandacht voor de structurele dekking binnen de exploitatie van het sociaal domein. Tevens is zoveel mogelijk rekening gehouden met autonome ontwikkelingen.

In deze sluitende begroting maken we duidelijk welke stappen we daarvoor nemen in 2019.

College van burgemeester en wethouders.