Begroting 2019

Leeswijzer

Leeswijzer

Dit is de begroting 2019 van de gemeente Stein. Deze programmabegroting 2019 volgt de wettelijke voorschriften en is opgebouwd uit een ‘beleidsbegroting’ en een ‘financiële begroting’. De meest in het oog springende wijziging is een nieuwe indeling naar 9 programma's. In deze programma's staan 53 uniforme taakvelden.

Algemeen
De begroting begint met een hoofdstuk Algemeen, met daarin:

  • Leeswijzer
  • Inleiding
  • Financiële samenvatting.

Programma's:
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende programma's:
0. Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen *
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

*  we presenteren dit programma als laatste omdat dit programma uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat. Tevens is hier extra een totaal overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen.

Het tweede gedeelte van deze begroting bestaat uit een nadere toelichting op de 9 programma's en de bijbehorende 3 ‘W-vragen’. Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:

  • Inleiding: hierin wordt aangegeven welke bijdrage het programma levert aan de kernwaarden en de daaraan gekoppelde strategische keuzes uit de strategische toekomstvisie 2018-2022.
  • Een overzicht van de taakvelden die onderdeel uitmaken van het programma.
  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen ? De tweede W-vraag richt zich vooral op de taakvelden binnen het betreffende programma.
  • Wat mag het kosten ? De lasten en de baten per programma.
  • Relatie verbonden partij met desbetreffende programma.

Paragrafen:
Het derde gedeelte bevat de paragrafen die zijn voorgeschreven in het 'Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies' (BBV. In tegenstelling tot de programma’s, waarbij in eerste instantie de beleidsmatige invalshoek centraal staat, worden in de paragrafen een aantal meer beheersmatige aspecten beschreven, die dwars door de programma’s heen lopen.

Financiële begroting:
Het vierde gedeelte bevat uitgebreidere informatie over de financiële middelen. Tevens is hier de geprognosticeerde balans in opgenomen.

Bijlagen
In het laatste deel staat informatie over onder andere financiële specificaties, reserves en voorzieningen, EMU-saldo en een overzicht van de indicatoren per programma. We sluiten af met een toelichting op de gebruikte afkortingen.
Voor de relevante beleidsplannen- en verordeningen verwijzen wij naar het nieuw vastgestelde Normenkader.