Begroting 2019

EMU saldo

EMU saldo

2018

2019

2020

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-4.981

-2.485

-1.883

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.906

3.351

3.686

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

1.781

1.290

1.302

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

12.571

12.537

7.537

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

20

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

397

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

1.172

1.453

852

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-13.660

-11.834

-5.284