Begroting 2019

Totaal saldo per taakveld

Totaal saldo per taakveld

(x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Bestuur

-1.716

-1.720

-1.662

-1.704

Mutaties reserves

2.502

1.889

1.601

1.552

Burgerzaken

-645

-553

-621

-605

Beheer overige gebouwen en gronden

-263

-262

-261

-191

Overhead

-7.537

-7.576

-7.620

-7.614

Treasury

1.364

1.334

1.295

1.267

OZB woningen

3.622

3.622

3.622

3.622

OZB niet-woningen

1.685

1.685

1.685

1.685

Belastingen overig

71

71

71

71

Algemene uitkering en overige uitkering

35.227

36.055

36.795

37.477

Overige baten en lasten

-505

-782

-1.090

-1.446

Bestuur en ondersteuning

33.806

33.763

33.815

34.113

Crisisbeheersing en Brandweer

-1.178

-1.199

-1.199

-1.199

Openbare orde en veiligheid

-554

-561

-563

-565

Veiligheid

-1.732

-1.760

-1.762

-1.764

Verkeer, wegen en water

-3.495

-4.046

-4.283

-4.563

Parkeren

-120

-119

-118

-117

Verkeer en vervoer en waterstaat

-3.614

-4.164

-4.401

-4.681

Economische ontwikkeling

-71

-71

-72

-78

Bedrijfsloket- en regelingen

-43

-45

-47

-48

Economische promotie

-639

-641

-641

-641

Economie

-754

-758

-759

-767

Openbaar basisonderwijs

-420

-408

-401

-395

Onderwijshuisvesting

-1.285

-1.311

-1.168

-1.224

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-962

-966

-969

-973

Onderwijs

-2.667

-2.685

-2.538

-2.592

Sportbeleid en activering

-294

-294

-295

-295

Sportaccommodaties

-624

-683

-690

-688

Cultuurpresentatie, productie participat

-412

-382

-385

-387

Musea

-163

-161

-161

-160

Cultureel erfgoed

-122

-122

-123

-123

Media

-564

-576

-588

-600

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-2.669

-2.256

-2.108

-2.025

Sport, cultuur en recreatie

-4.848

-4.475

-4.348

-4.278

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.398

-2.218

-2.190

-2.180

Inkomensregelingen

-862

-820

-824

-828

Begeleide participatie

-4.599

-4.600

-4.600

-4.601

Arbeidsparticipatie

-441

-442

-442

-442

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.899

-1.799

-1.788

-1.789

Maatwerkdienst-verlening 18+

-3.816

-3.874

-3.927

-3.931

Maatwerkdienst-verlening 18-

-5.386

-5.381

-5.384

-5.386

Geescaleerde zorg 18+

-219

-229

-229

-229

Geescaleerde zorg 18-

-650

-650

-650

-650

Sociaal domein

-20.270

-20.011

-20.033

-20.036

Volksgezondheid

-522

-522

-522

-521

Riolering

924

934

951

943

Afval

1.119

1.113

1.114

1.113

Milieubeheer

-609

-609

-609

-608

Begraafplaatsen

-116

-116

-115

-115

Volksgezondheid en milieu

796

801

818

811

Ruimtelijke ordening

-351

-308

-291

-353

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

119

-22

-23

-25

Wonen en bouwen

-467

-374

-401

-328

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

-699

-704

-715

-705

Totaal

17

7

77

100