Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicoprofiel

Risicoprofiel

Om de risico's van Gemeente Stein in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel is tot stand gekomen door gebruik te maken van een softwareprogramma (NARIS) waarmee risico’s schematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn risico's in beeld gebracht. Dit zijn zowel grote als kleine risico’s, risico’s met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard. In onderstaand overzicht worden echter alleen de risico’s gepresenteerde die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Ontwikkeling Bramert-Noord

Financieel

30%

max.€ 3.000.000

Instellingen waarvoor de gemeente garant staat kunnen hun verplichtingen niet nakomen

Financieel - Aflossingsverplichting voor de gemeente

10%

max.€ 6.300.000

Datalek, verlies smartphone, phising mail, geen beveiligde wifi

Financieel

30%

max.€ 900.000

RWM kan haar verplichtingen niet nakomen ten aanzien van de geldlening van 1,1 miljoen waarvoor de gemeente garant staat

Financieel - aanspraak op de door de gemeente verstrekte garantstelling

10%

max.€ 1.100.000

Niet controleren van alle toezichttaken

Financieel - fin. aansprakelijkheid

10%

max.€ 1.000.000

Geen afzet kavel Mergelakker

Financieel

50%

max.€ 150.000

Niet doorgaan van het groene net

Financieel

10%

max.€ 179.000

Werkzaamheden zwembad

Financieel

30%

max.€ 350.000

Kosten doorontwikkeling en herijking kosten verdeelsleutel van brandweer Veiligheidsregio Zuid Limburg

Financieel

nog niet bekend

nog niet bekend

Overige risico’s

       € 797.000

Totaal alle risico’s

       € 13.776.000

Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€13.776.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de risico simulatie blijkt dat bij een zekerheidspercentage van 90% risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.949.096.