Begroting 2019

Verkeer, vervoer en water

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Verkeer en vervoer en waterstaat

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

3.934

3.451

3.747

4.298

4.534

4.814

Baten

909

132

133

133

133

133

Resultaat

-3.024

-3.318

-3.614

-4.164

-4.401

-4.681

Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019

Onderwerp

Toelichting

Bedrag

Algemeen

Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval kapitaallasten gerealiseerde investeringen en actualisatie investeringsplanning 2018 - 2022).

-365

Hogere doorverdeling van interne lasten

-61

Verkeer en vervoer

Op basis van het coalitiekkoord 'Kansrijk besturen' is met ingang van 2019 structureel € 30.000 vrijgemaakt voor het inrichten van bloemrijke bermen en akkerranden

-30

Op basis van het coalitiekkoord 'Kansrijk besturen' is met ingang van 2019 structureel € 15.000 in de begroting opgenomen voor intensivering van de inzet van BOA's voor handhavingstaken bij het zwerfafval. De kosten worden gedekt uit de opbrengsten afvalstoffenheffing

-15

In de begroting 2018 is € 75.000 opgenomen voor onderzoekskosten naar de haalbaarheid van de fietsbrug in Meers

75

In de begroting 2018 is € 120.000 opgenomen voor onderzoekskosten t.b.v. de verbinding Oud-Stein, de carpoolplaats in Urmond een verkeerskundig model Businesspark Stein aansluiting A2

120