Begroting 2019

Economie

Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling

Economisch beleidsplan 2017-2020
Op 1 juni 2017 is het economisch beleidsplan 2017-2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2019 werken we verder aan het uitvoeringsprogramma. Daarbij hebben we onder andere aandacht voor het stimuleren en waarderen van ondernemersinitiatieven op het gebied van promotie. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden van citymarketing is hiervoor structureel € 20.000 in de begroting opgenomen. Daarnaast zetten we in op een betere dienstverlening naar ondernemers en is verkend welke samenwerkingsverbanden voor Stein de juiste meerwaarde bieden.

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)
Bij ruimtelijk economische thema's (detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen) is de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg leidend. In 2018 wordt op (sub)regionaal niveau gezamenlijk gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. In 2019 en verder wordt daar verder uitvoering aan gegeven.