Begroting 2019

Onderwijs

Openbaar basisonderwijs

Openbaar basisonderwijs

Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs is op afstand geplaatst en ondergebracht bij Stichting Kindante. In de statuten van Stichting Kindante staat dat de vaststelling en goedkeuring van de begroting en de jaarrekening zijn voorbehouden aan het College van Bestuur respectievelijk de Raad van Toezicht van de Stichting. Wel moet de gemeenteraad worden geïnformeerd. In verband hiermee zal het schoolbestuur ook in 2019 weer een tweetal themabijeenkomsten organiseren voor een toelichting op deze cijfers, waarvoor een uitnodiging zal volgen.

In het kader van schoolzwemmen is in de tweede helft van 2018 gestart met extra aanbod voor kinderen die ondanks dat ze een zwemdiploma hebben toch niet zwemveilig geacht worden en voor kinderen van statushouders. In 2019 wordt dit aanbod geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt een bezuiniging op het vervoer bewegingsonderwijs bij Basisschool de Avonturijn gerealiseerd. Vanwege wegwerkzaamheden op de route van school naar de gymzaal en een korte voorbereidingstijd is dat voor het schooljaar 2018-2019 niet haalbaar. De extra kosten hiervoor in 2019 bedragen € 11.760.