Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Algemeen
Openbaar groen en Recreatie heeft betrekking op de ontwikkeling en het beheer van het groen in de openbare ruimte en speelvoorzieningen. Groen versterkt de ruimtelijke structuur, de leefbaarheid en draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. In de groenstructuurvisie en het groenbeheersplan is dit taakveld meer volledig uitgewerkt. Daarnaast is er de ambitie om te werken aan:

  • Onderzoeken van mogelijkheden voor een kleine en bij voorkeur ecologische kampeerplaats en opstelplaats voor campers in het Rivierpark Maasvallei om het toerisme en de recreatie te bevorderen (i.s.m. investeerder/ondernemer);
  • Verbindingen leggen tussen waterrecreatie, natuurrecreatie, cultuurhistorie/musea, wandelen en fietsen en daarmee tevens een netwerk van fiets- en wandelpaden uit te bouwen
  • Faciliteren van de doorontwikkeling van de gebiedsvisie onder andere ten behoeve van het zichtbaar maken van de historische havenplaats Oud-Urmond;
  • Ondersteunen van het eigen kracht project Domein Elsloo.

Wijkteamgericht werken
Uw raad heeft eind februari 2018 besloten een samenwerkingsverband aan te gaan met Sittard-Geleen en Beek voor het onderhoud van de openbare ruimte volgens het concept "Samenwerken in Wijkteams". Ook heeft u toen besloten de financiële consequenties van de samenwerking mee te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019. De afgelopen maanden is veel werk verzet en per 1 juni jl. zijn de wijkteams van start gegaan. De rest van 2018 wordt gebruikt om het concept verder door te voeren.

Het addendum van de businesscase geeft een te behalen besparing op de kosten aan in het eerste jaar (€ 14.633) tot een substantieel bedrag na 5 jaar samenwerken (€174.894 structureel). Deze minderkosten lijken nu ook echt op te treden en zijn daarom in deze begroting meerjarig verwerkt.  

Uitbreiding areaal openbare ruimte
Door reconstructies en uitbreiden van de openbare ruimte wordt het te onderhouden areaal vergroot. Dit versterkt de leefomgeving. Tegelijktijd nemen hierdoor de onderhoudskosten toe. Voor 2019 en verder worden de Mergelakker, Schuttersdreef Elsloo en vergrote openbare deel van Steinerbos Stein aan het onderhoudsareaal toegevoegd. De kosten voor met name groenonderhoud nemen hierdoor structuur met € 16.000 toe.

Brug over de Maas
In 2018 is de haalbaarheidsstudie ten aanzien van de brug Stein-Maasmechelen uitgevoerd. Eén van de conclusies was dat de brug haalbaar is maar dat hiervoor bestuurlijk commitment nodig is en dat moet worden opgeschaald. Niet alleen vanwege de omvang van het project maar ook vanwege de mogelijkheid om subsidies te werven vanuit Brussel. De provincie Limburg (NL) heeft het initiatief van de fietsbrug omarmd en de brug heeft een plaats gekregen in het provinciale Mobiliteitsplan “Slim op weg naar Morgen”. Het project wordt vanuit de provincie Limburg verder ingericht, waarbij Stein zitting heeft in de stuurgroep en werkgroep.

Speelvoorzieningen
Voor de speelvoorzieningen is in 2014 in de kadernota besloten om het aantal speeltuinen terug te brengen naar negen. Sinds 2014 wordt in de begroting alleen nog maar met de vervanging van speeltoestellen op deze negen beoogde locaties rekening gehouden. In het kader van de DOPsgewijze aanpak is besloten dat het feitelijk aantal te handhaven speeltuintjes en de locaties in overleg met de inwoners wordt bepaald. Het voor vervanging en onderhoud beschikbare budget voor de in de Kadernota 2014 beoogde 9 locaties, blijft ook in 2019 maximaal hiervoor beschikbaar.

Bloemrijke bermen en akkerranden
Voor het inrichten van bloemrijke bermen en akkerranden is jaarlijks € 30.000 beschikbaar.