Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Sport, cultuur en recreatie

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

4.714

4.900

5.181

4.810

4.685

4.616

Baten

336

331

333

335

336

338

Resultaat

-4.377

-4.569

-4.848

-4.475

-4.348

-4.278

Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019

Onderwerp

Toelichting

Bedrag

Algemeen

Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval kapitaallasten gerealiseerde investeringen en actualisatie investeringsplanning 2018 - 2022).

-106

Hogere doorverdeling van interne lasten

-65

Sportaccomodaties

De jaarlijkse stortingen in de voorziening bouwkundig onderhoud zijn met ingang van 2019 aangepast op basis van het in 2018 vastgesteld onderhoudsplan. 

-32

Cultuurpresentatie, productie participatie

In de begroting 2018 is € 163.000 opgenomen voor de bouw van een  multifunctionele hal in Berg aan de Maas

163

Cultureel erfgoed

In de begroting 2018 is € 55.000 opgenomen voor het opstellen van het erfgoedbeleid. 

55

Openbaar groen en openlucht recreatie

In het coalitieakkoord is voor 2019 een bedrag van € 400.000 opgenomen voor een eenmalige kapitaalsinjectie voor Steinertbos BV
en het opbouwen van een reserve.

-400

In 2018 heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld met als doel het realiseren van een openstelling van het recreatiepark in de wintermaanden.

40

In de begroting 2018 is incidenteel € 50.000 opgenomen voor het opstellen van het groenbeheersplan 

50

In de begroting 2018 is € 60.000 opgevoerd voor het wegwerken van het achterstallig groenonderhoud op de woonwagenlocaties

60