Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid

Volksgezondheid

Gezondheidsbeleid
De regio Zuid-Limburg loopt op diverse gezondheidsterreinen wat 'achter' ten opzicht van de rest van Nederland: Zuid-Limburgers hebben gemiddeld genomen een slechtere gezondheid. De 18 Zuid-Limburgse gemeenten hebben in 2016 samen met de GGD en de Provincie Limburg regionaal gezondheidsbeleid ontwikkeld, vastgelegd in de nota "Van signaalrood naar bronsgroen, 2016-2019". De ambitie is om een trendbreuk te realiseren en in te lopen op Nederland. Niet alleen in beleidsvorming maar ook in de uitvoering is voor deze beleidsperiode besloten gezamenlijk op trekken. Vandaar dat regionale actieplannen worden uitgewerkt, welke in 2019 ten uitvoer worden gebracht.

Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Jeugdigen worden in het kader van het RVP gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Per 1 januari 2018 is het RVP wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Vanaf 1 januari 2019 valt de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten, om zo de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de uitvoering van het RVP én het basispakket JGZ bij dezelfde organisatie beleggen. Wij moeten als opdrachtgever voor 2019 aanvullende afspraken maken op de bestaande overeenkomsten met de uitvoeringsorganisaties, zijnde de GGD ZL en Zuyderland JGZ 0-4 jr. De VNG heeft hiervoor een modelovereenkomst opgesteld die we als basis nemen.

Gemeenten hebben beperkte beleidsvrijheid rond de uitvoering van het RVP. De huidige uitvoeringsstructuur van het RVP verandert niet. Wat wel verandert, is dat de uitvoering van het RVP niet langer gefinancierd wordt vanuit de Rijksbegroting maar vanuit het gemeentefonds. Via structurele storting in het gemeentefonds vindt overheveling van het macrobudget hiervoor plaats. (Bij schrijven van deze teksten zijn de bedragen nog niet bekend).