Begroting 2019

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

2.903

2.968

2.196

1.031

1.034

1.024

Baten

3.670

1.337

1.497

328

319

319

Resultaat

767

-1.630

-699

-704

-715

-705

Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019

Onderwerp

Toelichting

Bedrag

Algemeen

Ontwikkeling kapitaallasten (vrijval kapitaallasten gerealiseerde investeringen en actualisatie investeringsplanning 2018 - 2022).

-23

Lagere doorverdeling van interne lasten

50

Ruimtelijke ordening

In de begroting 2018 is rekening gehouden met onderzoekskosten voor de Stationsomgeving Beek-Elsloo en voor de poort van Stein

54

Wonen en bouwen

In de begroting 2018 is een incidenteel budget opgenomen voor onderzoekskosten i.h.v. het KLUS-project (KrottenLijst UitvoeringsStrategie).

50

In de begroting 2018 is rekening gehouden met de ondersteuning van CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

100

In de begroting 2019 is op basis van det coalitieakkoord 'Kansrijk Besturen' een budget van € 75.000 vrijgemaakt voor onderzoek koopsector (sloopopgave) en onderzoek hoogwaardige woon- en zorgcomplexen.

-75