Begroting 2019

Sociaal Domein

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+

Het toezicht op calamiteiten met betrekking tot Wmo is belegd bij de GGD. Daarentegen is het toezicht op rechtmatigheid nog niet belegd. In 2018 is in kaart gebracht hoe de kwaliteit van het toezicht op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid verbeterd kan worden. In 2019 treffen we maatregelen om de kwaliteit van ondersteuning en een rechtmatige besteding van middelen verder te borgen.

Voor het bieden van kwalitatief goede ondersteuning leggen we als gemeente een eigen bijdrage op voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo. De systematiek rondom deze eigen bijdrage gaat veranderen in 2019. Per 2019 zal een uniform tarief gaan gelden van € 17,50  per vier weken. De inkomsten uit eigen bijdrage zullen hierdoor in 2019 afnemen. Hiervoor vindt in 2019 een aframing plaats van € 237.000. Tevens kan deze wijziging in de eigen bijdrage systematiek een aanzuigende werking hebben wat betreft de vraag naar ondersteuning waardoor de uitgaven door gemeenten aan Wmo-voorzieningen naar verwachting zullen toenemen. In 2019 zal in kaart gebracht worden welke (financiële) consequenties deze systeemwijziging heeft voor de gemeente Stein.

Een van de maatwerkvoorzieningen is het collectief vraagafhankelijk vervoer, als gemeente Stein is dit met alle 32 Limburgse gemeenten belegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz. In 2018 zijn door het Algemeen Bestuur van Omnibuzz diverse werkgroepen ingesteld die onderzoek hebben gedaan naar instroom van andere vervoersvormen in de Mobilitieitscentrale van Omnibuzz. In 2019 wordt duidelijk welke vervoersvormen in de toekomst instromen in de mobiliteitscentrale.   

De wensauto is inmiddels een begrip in de gemeente Stein, die vanwege een minder sluitend openbaar vervoer in een duidelijke behoefte voorziet. Onze voorkeur gaat uit naar het realiseren van een opstapplaats per kern voor de regionale bus, waarop het systeem van de wensauto kan worden aangepast. In 2019 worden de mogelijkheden hiervan onderzocht.

Een andere maatwerkvoorziening betreft huishoudelijke hulp. Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraak gedaan over de wijze waarop de gemeenten in Nederland de regels over hulp bij het huishouden moeten interpreteren. Om te voldoen aan de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is in 2017 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in de Westelijke Mijnstreek. Naar aanleiding van dit onderzoek is het huidige normenkader in 2018 aangepast. Een omvangrijk proces dat zeer zorgvuldig doorlopen is. Het eerste kwartaal in 2019 zal in het teken staan van het implementeren van het nieuwe normenkader. Voor deze implementatiefase zal tijdelijk extra formatie voor de uitvoering van herindicaties van alle inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen nodig zijn. Hiervoor is in de begroting een bedrag van € 63.000 opgenomen. Naast het toepassen van het nieuwe normenkader dienen wij, als gevolg van de invoering nieuwe loonschalen huishoudelijke hulp, een reële kostprijs voor aanbieders te hanteren. Hierdoor zal in 2019 een aangepast, verhoogd uurtarief in werking treden. De geraamde extra kosten hiervoor in 2019 bedragen € 487.000.

Naast de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning bieden wij sinds 2016 aan inwoners met een Wmo-indicaties en mantelzorgers de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs dienstenvouchers aan te schaffen waarmee ze (extra) ondersteuning bij huishoudelijke taken kunnen krijgen door middel van de Huishoudelijke Hulp Toelage. Eind 2019 loopt deze regeling af. In het eerste halfjaar zal een evaluatie plaatsvinden waarbij het toekomstperspectief van deze dienstenvouchers wordt bepaald.

Een ander maatschappelijk thema dat momenteel erg actueel is en om een toenemende aandacht vraagt, is eenzaamheid. En niet alleen bij ouderen. Als gemeente willen we dat iedereen zoveel mogelijk deelneemt aan de samenleving en dat eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen wordt. In 2019 gaan we in samenwerking met maatschappelijke partners onderzoeken in hoeverre eenzaamheid in de gemeente Stein een probleem vormt en welke maatregelen we kunnen treffen om eenzaamheid te verminderen.

Dementie is eveneens een maatschappelijk thema en dan met name het ondersteunen van mensen met dementie en hun netwerk en de maatschappelijke bewustwording van (omgaan met) dementie. Evenals het stimuleren van de bijdrage die de omgeving hieraan kan leveren. De gemeente Stein wil zich ontwikkelen om in 2019 stappen te zetten om uiteindelijk een dementievriendelijke gemeente te worden.

Schuldhulpverlening vormt als maatwerkvoorziening een onderdeel van de ondersteuning aan inwoners die moeite hebben om financieel rond te komen. In 2019 gaan we verder om deze ondersteuning, in afstemming met onze inwoners en samenwerkingspartners te optimaliseren.