Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Algemene uitkering

Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen. Met deze uitkering moeten gemeenten hun taken vervullen, minimaal op het niveau zoals dit door de wet wordt voorgeschreven. Ook wordt hiermee het bestuurlijke en ambtelijke apparaat in stand gehouden. Van verschillende ministeries krijgen gemeenten daarnaast specifieke uitkeringen om specifieke taken te vervullen.

In de besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij. Wel staan hier wettelijke taken tegenover. Over de besteding hoeft geen verantwoording aan het Rijk te worden afgelegd. De algemene uitkering is voor gemeenten de belangrijkste vrij besteedbare inkomstenbron.

De gegevens die in deze begroting zijn opgenomen ten aanzien van het gemeentefonds zijn gebaseerd op de gegevens uit de mei-circulaire 2018.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

 € x 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene uitkering

18.127

19.481

31.339

32.347

33.271

34.103

Decentralisatie- en integratie uitkeringen

2.845

2.854

369

380

359

359

Deelfonds sociaal domein:

WMO

3.808

3.956

Jeugdzorg

4.636

4.839

437

437

437

437

Participatie wet

3.876

3.701

3.082

2.891

2.728

2.578

Totaal

33.292

34.832

35.227

36.055

36.795

37.477

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein met ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering en daarmee deel uitmaakt van de trap-op-trap-af systematiek.
Een aantal onderdelen van de Integratie-uitkering Sociaal domein kan per 2019 nog niet overgeheveld worden naar de algemene uitkering. Concreet betreft dit de volgende onderdelen:

  • IUSD Jeugd onderdeel Voogdij/18+                    
  • IUSD Participatie onderdelen: voorheen Wajong en WSW regulier werk