Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Wat gaat het kosten ?

Baten en lasten

Bestuur en ondersteuning

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

11.143

12.210

11.577

11.761

12.098

12.393

Baten

42.035

43.090

42.880

43.635

44.312

44.955

Saldo van baten en lasten

30.892

30.880

31.304

31.874

32.214

32.562

Toevoeging reserves

5.007

6.885

2.328

2.604

2.826

2.975

Onttrekking reserves

6.450

12.328

4.830

4.494

4.426

4.526

Resultaat

32.336

36.324

33.806

33.763

33.815

34.113

Toelichting relevante afwijkingen programma: Wat mag het kosten?

Relevante afwijkingen tussen begroting 2018 en begroting 2019

Onderwerp

Toelichting

Bedrag

Bestuur

In 2018 is een hoger bedrag voor uitgaven strategische visie(€ 119.000) opgenomen. Tevens heeft in 2018 een aanvullende storting plaatsgevonden in de voorziening gewezen wethouders(€ 105.000)

225

Burgerzaken

In 2019 is met een lager bedrag rekening gehouden voor leges paspoorten, id-kaarten en rijbewijzen van  € 51.000 . Daarnaast is in 2019 € 18.000 voor het tweejaarlijks KTO opgenomen

-69

Overhead

In 2018 is uit de algemene reserve een werkbudget beschikbaar gesteld van € 300.000 voor aanpassingen klimaat gemeentehuis. Er is in 2018 € 30.000 meer budget opleidingskosten beschikbaar. Hiertegenover staat dat in 2019 € 100.000 meer beschikbaar voor  ICT (CA). 

230

Stelposten

In 2019 is een hoger bedrag aan stelposten opgenomen welke nog niet functioneel verwerkt zijn.

260

Treasury

In 2019 wordt een lager bedrag aan rente ontvangen wegens een aflopende tranche van de belegging 2020 bij Ooyens en van Eeghen (€ 115.000). In 2019 is verder een lager bedrag aan te betalen rente vaste geldleningen (€ 115.000), maar een hoger bedrag aan door te belaste rente tbv investeringen (€ 545.000)

-545

Algemene uitkering

In 2019 is een hoger bedrag algemene uitkering geraamd ten opzichte van 2018

395

Reserves

In 2018 is een hoger bedrag uit diverse reserves beschikbaar gesteld

-2.950

Garantiebanen

In 2019 is voor € 28.000 een hoger bedrag voor garantiebanen beschikbaar ten opzichte van 2018

-28