Begroting 2019

Verkeer, vervoer en water

Verkeer, wegen en water

Verkeer, wegen en water

Wegen
De reconstructie van de wegen Nieuwe Postbaan, Heidekampweg en de rotonde ACL wordt in 2019 verder voortgezet. Begin 2019 wordt de herinrichting van de Molenweg zuid in Urmond in samenspraak met onze inwoners voorbereid. Voor de realisatie van de Molenweg zuid is een bedrag van €600.000 in de begroting opgenomen. De aanpassing van de rotonde aan de Steinderweg welke in 2018 is voorbereid wordt in 2019 gerealiseerd. Hiervoor is €900.000 in de begroting opgenomen. Daarnaast wordt gestart met de voorbereiding van de  vervanging van de rotonde aan de Steinderweg-Koolweg. De realisatie is echter in 2020 voorzien. De Stationsstraat in Elsloo wordt eveneens in 2019 heringericht. In algemene zin geldt dat bij projecten van deze omvang dat het toezicht op de werken wordt geïntensiveerd en dat meer aandacht wordt besteed aan omgevingsmanagement.

Verkeer
In 2019 worden projecten uit het verkeersarrangement Elsloo in uitvoering genomen. In de planning wordt daarbij prioriteit gegeven aan de herinrichting van de Stationstraat en de rotonde Steinderweg. De korte termijn maatregelen die voortvloeien uit het verkeersarrangement Stein en die binnen de reguliere budgetten passen, worden uitgevoerd in 2019. Maatregelen voor de langere termijn zijn in de komende begrotingsjaren voorzien. In het kader van een betere bereikbaarheid worden (eventuele) fysieke maatregelen als gevolg van het onderzoek naar de verkeersafwikkeling op het Businesspark in 2019 voorbereid. In het kader van een veilige schoolomgeving wordt het JULIE project bij alle scholen toegepast. Om de verkeersveiligheid te vergroten daar waar structureel excessen bestaan, wordt de mogelijkheid van het plaatsen van (mobiele) flitspalen onderzocht. Vooruitlopend hierop is meerjarig € 20.000 in de begroting opgenomen. In 2019 wordt tevens een nieuw Gemeentelijk verkeers en vervoersplan (Gvvp) vastgesteld. Hiervoor is een budget van € 40.000 geraamd.

Gebiedsgewijze aanpak Stein Centrum
Het laatste gebied dat is aangewezen in verband met de gebiedsgewijze aanpak is Stein centrum e.o. In 2018 is de precieze afbakening van het projectgebied bekeken. Ten tijde van het opstellen van deze begroting was hier echter nog geen duidelijkheid over. In 2019 zal echter met de voorbereiding van de GGA Stein Centrum worden gestart. In dat kader is in deze begroting een onderzoeksbudget van € 150.000 voorzien. De uitvoering is gepland voor 2020.

Optimaliseren inrichting Kanaalboulevard
Om het gebied Kanaalboulevard de kwaliteit mee te geven welke in de ontwerpfase aan het gebied is toebedacht, is in de begroting een bedrag van € 100.000 voorzien ten behoeve van maatregelen in de openbare ruimte.

Kunstwerken
In 2018 is gestart met de sloop van de boogbrug aan de Veestraat. De nieuwe brug wordt in augustus 2019 opgeleverd.

Onderhoud weg Elsloo/Meers
Aan de weg van Elsloo naar Meers zal in 2019 extra (groot) onderhoud worden gepleegd.