Begroting 2019

Sociaal Domein

Geescaleerde zorg 18-

Geescaleerde zorg 18-

Maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door de zgn. Gecertificeerde Instellingen (GI's). Voor Limburg zijn dit Bureau Jeugdzorg, Leger des Heils en William Schrikker-groep. De afgelopen vier jaar werd deze dienstverlening door de 18 gemeenten in Zuid-Limburg -via centrumgemeente Maastricht- ingekocht via aanbesteding, cf alle andere vormen van jeugdhulp.
Naar aanleiding van een onderzoek naar de sector GI's door de Rebel Groep, heeft de VNG geadviseerd om deze dienstverlening in te gaan kopen via subsidiëring. Daarvoor heeft de VNG samen met de landsadvocaat begin 2018 een modelsubsidieregeling opgesteld.
In de modelsubsidieregeling blijken wij meer inhoudelijke punten op te kunnen nemen, waar we ook behoefte aan hebben, dan in de eerdere contracten. Na overleg met de regio's Midden- en Noord-Limburg blijken ook deze regio's positief te staan tegenover de subsidieregeling en de inhoudelijk punten die wij willen opnemen.
Per 2019 gaan we dan ook gezamenlijk in Limburg een subsidierelatie aan met de GI's. Zo kunnen we samen optrekken en een sterkere positie innemen tegenover deze sector. Ook is er eenheid van tarifering in Limburg met minder administratieve last voor de GI's.