Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

 Algemene dekkingsmiddelen

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die verband houden met de algemene dekkingsmiddelen. Deze lasten cq. baten kunnen overlappen met diverse andere programma's/subtaakvelden.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lokale heffingen

5.509

5.643

5.643

5.643

5.643

5.643

Algemene uitkeringen

33.319

34.832

35.227

36.055

36.795

37.477

Dividend

339

348

338

338

338

338

Saldo financieringsfunctie

254

335

0

0

0

0

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.896

7.484

1.578

733

296

-87

Onvoorzien

0

-80

-100

-100

-100

-100

Totaal (incl. mutaties reserves)

42.317

48.562

42.687

42.669

42.973

43.271