Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Communicatie

Communicatie

Communicatie moet bijdragen aan het realiseren van de strategische toekomstvisie van de gemeente en de diverse beleidsdoelstellingen die daaraan gerelateerd zijn. Om hieraan tegemoet te komen voert het taakveld communicatie volgens haar visie op communicatie 2018-2022 (waarvoor in het coalitieakkoord structureel € 45.000 beschikbaar is gesteld) de regie op de volgende aandachtsgebieden:

  1. Het promoten van de gemeente Stein als een aantrekkelijke gemeente om te wonen, ondernemen en om in te recreëren.
  2. Politiek dichter bij de inwoners brengen (=raadscommunicatie).
  3. Het positioneren, adviseren en daar waar gewenst (operationeel) ondersteunen van het college van b&w.
  4. Het adviseren en daar waar nodig (operationeel) ondersteunen van de voltallige ambtelijke organisatie, waarbij projecten en dossiers op een juiste manier worden gepositioneerd.
  5. Het beheren van álle communicatiekanalen van de gemeente Stein.
  6. Het communicatief vaardiger maken van de ambtelijke organisatie.
  7. Het optimaliseren van de interne communicatie.
  8. Het op sleeptouw nemen van de organisatie bij een meer van ‘buiten naar binnen’ gerichte benadering.
  9. Het ondersteunen bij de optimalisering van de dienstverlening richting inwoners a.d.h.v. visie op dienstverlening.