Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Visie op dienstverlening

Visie op dienstverlening

In het kader van de uitvoeringsagenda van de vastgestelde visie op Dienstverlening vinden in 2019 de volgende activiteiten plaats:

1. Klanttevredenheidsonderzoek 2019

Eind van het jaar zal het tweejaarlijks KTO plaatsvinden. Nog openstaande acties vanuit het KTO 2017 worden opgepakt.

2. Bereikbaarheid van de gemeente

In 2019 wordt een vrije inloopbalie opengesteld. Op dit moment loopt er nog een onderzoek hoe dit precies vorm gaat krijgen.

3. Digitale producten

De doorontwikkeling van het aanbieden van digitale producten loopt door in 2019.

4. Telefoonprotocol

Het ingevoerde telefoonprotocol, in samenhang met de in 2018 gerealiseerde nieuwe telefooncentrale, wordt in 2019 geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld.