Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Informatiebeleid

Informatiebeleid

In het informatiebeleid is een keuze gemaakt over de inrichting van het functionele applicatiebeheer. In 2019 zal hier invulling aan gegeven worden. Daarnaast is er een projectenkalender, waarin de wettelijke verplichte wijzigingen zijn opgenomen voor 2019. Deze zullen in 2019 opgepakt worden. Voor implementatie van dit informatiebeleidsplan is in het coalitieakkoord structureel € 100.000 beschikbaar gesteld.