Begroting 2019

Sociaal Domein

Wijkteams

Wijkteams

In 2018 heeft een evaluatie van de dorpenteams plaatsgevonden, hieruit blijkt dat de deelnemers positief zijn en dat er wel nog ontwikkeling en verdere integratie mogelijk is. Dorpenteams hebben tot nu toe o.a. positief bijgedragen aan de samenwerking tussen professionals en er wordt meer integraal naar casussen gekeken.
In 2019 wordt in de dorpenteams ingezet op het werken aan bekendheid onder een bredere groep professionals, vrijwilligers en inwoners en wordt een nog breder beeld van het dorp verworven. Dit willen we o.a. gaan doen door verder in te zetten op Social Mapping en uitwisseling met burgerinitiatieven. De aanbevelingen uit de evaluatie worden eind 2018 vertaald naar een plan van aanpak (samen met Village Deal) en waar mogelijk in 2019 uitgevoerd.

Met behulp van cliëntondersteuning als voorliggende voorziening, slaagt een groot deel van de inwoners erin om weer regie te voeren over het eigen leven en mee te doen. Hiermee draagt cliëntondersteuning bij aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid, er kan een (zwaarder) beroep op maatwerkvoorzieningen ondersteuning voorkomen vanwege de hoge preventieve waarde. De afgelopen jaren is de vraag naar cliëntondersteuning toegenomen. In 2019 wordt cliëntondersteuning van MEE en PIW via deelname in de dorpenteams nog laagdrempeliger in te zetten voor inwoners en professionals.