Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Toelichting mutaties reserves

Toelichting mutaties reserves

''Reserves''zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch vrij te besteden zijn. Tegenover een reserve staat geen direct aanwijsbare verplichting.

Reserve Archeologiemuseum
Betreft een bestemmingsreserve  voor de afdekking van de kapitaallasten van de extra investering in 2013 van € 155.000.

Reserve uitbreiding sporthal
Deze reserve wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding van de sporthal Merode.

Reserve Maaslandcentrum
Betreft een bestemmingsreserve ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de revitalisering van het MLC. Deze reserve is gevoed met de opbrengst van de verkoop van het voormalig gemeentehuis van Elsloo.

Reserve sociaal domein
Om mogelijke tegenvallers bij de uitvoering van het sociaal domein te kunnen opvangen heeft de gemeenteraad een reserve sociaal domein in het leven geroepen.
Mocht er op bepaalde gebieden binnen het sociaal domein onderuitputting ontstaan in enig jaar
dan worden deze middelen ingezet om eventuele tekorten op andere gebieden binnen het
sociaal domein op te vangen. Dit betreft de integratie-uitkering sociaal domein en de nieuwe Wmo-taken, integratie-uitkering Wmo-oud, gebundelde uitkering (Participatiewet bijstandsuitkeringen) en Welzijn (Algemeen maatschappelijk werk en Wijk- en buurtopbouw).
Dit kan zowel in het betreffende jaar zijn, maar ook in een later jaar van de bestuursperiode.

Reserve gemeentelijke huisvesting:
Deze reserve wordt gevoed met de verkoopopbrengst van de grond (voormalig gemeentehuis) en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het huidige gemeentehuis.

Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagens:
Deze reserve wordt ingezet ter gedeeltelijke dekking van de kapitaal– en exploitatielasten van woonwagens, waarvoor destijds een afkoopsom is ontvangen.

Reserve nieuwbouw IKC de Triviant:
Deze reserve is gevoed met de opbrengst van de bouwgrondexploiatie Assevedo-straat en ingezet ter gedeeltelijke dekking van de exploitatielasten (huurpenningen) van Bredeschool IKC de Triviant.

Reserve Mergelakker:
De opbrengsten uit de grondexploitatie worden aangewend ter dekking van investeringen ter realisatie van het huidige clubgebouw ter huisvesting van de voetbal- en tennisvereniging die van het sportcomplex gebruik maken.

Reserve egalisatie afval:
De kosten van het afvalcompartiment worden gedekt uit de opbrengsten binnen dit compartiment. Een saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve afvalstoffenheffingen.

Reserve MFC Stein:
De reserve is ingesteld voor het (gedeeltelijk) dekken van de kapitaallasten van het Multifunctioneel Centrum Stein. Daarnaast is in 2011 het teruggevorderde, teveel uitbetaalde subsidie aan het muziekonderwijs in deze reserve gestort. Dit ter dekking van de verhuiskosten na realisatie van het MFC.

Reserve Stationsomgeving:
Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een amendement in de raad van 7 november 2013. Deze reserve wordt pas aangesproken als cofinanciering door de overige partijen (gemeente Beek, Provincie Limburg, NS, ProRail etc.) voor het totaalproject is gegarandeerd. Bij aanwending van deze € 1 miljoen zal binnen de bestaande budgetten dekking gezocht worden voor de hiermee samenhangende rentekosten.

Reserve Bouwgrondexploiaties:
Deze reserve is ingesteld ter afdekking van de financiële gevolgen (afdekking kapitaallasten) voortvloeiende uit de gewijzigde verslagleggingsregels Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Bouwgrondexploitaties per 1 januari 2016.
De reserve wordt gevoed door de vrijval van de voorziening “Te verwachten verliezen”, gedeelte Bramert-Noord fase 1 en fase 2. Deze vrijval ontstaat eveneens als gevolg van de gewijzigde verslagleggingsregels.

Reserve fietsbrug Meers:
Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een amendement in de raad van 6 november 2014. Bij aanwending  zal binnen de bestaande budgetten dekking gezocht worden voor de hiermee samenhangende rentekosten.

Reserve bijdrage LED:
De reserve bijdrage LED is in 2014 gevormd door in € 453.000 (6 * € 75.500) te onttrekken aan de
krimpreserve en te storten in deze reserve. Voor de periode 2015 tot en met 2020 is de jaarlijkse   
bijdrage aan de LED van € 155.000 voor  € 79.500 afgedekt uit de vrijval van de structurele   procesgelden voor de Regiovisie.

Algemene reserve:
Voor een specificatie van de mutaties binnen de agemene reserve verwijzen wij naar het voorgaand overzicht bij verloop reserves.

Reserve krimp
De gemeente Stein ontving via de krimpmaatstaf geld uit het gemeentefonds. Om deze gelden in te zetten voor onderwerpen die met krimp te maken hebben is deze reserve gecreëerd.

Reserve incidentele investeringen:
Een bijdrage in de bezuinigingstaakstelling in 2011 is gezocht in aanwending van een gedeelte van de algemene reserve (Kadernota 2012).

Deze bezuiniging is onder andere gerealiseerd door het treffen van een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van incidentele investeringen.

Reserve renovatie brug Urmond

Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen.

Reserve doorontwikkelingsbudget

Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen.

Reserve pilots duurzaamheid

Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen.

Reserve invoering omgevingswet

Deze bestemmingsreserve is gevoed vanuit de algemene reserve en is ingesteld naar aanleiding van een Coalitieakkoord 2018-2022 Kansrijk Besturen.