Begroting 2019

Grondbeleid

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Algemeen
De vraag naar woningen en bouwkavels neemt weer toe. Echter in de provincie Limburg stijgen de woningprijzen beduidend minder snel dan in de rest van Nederland.  
Ondanks de toenemende vraag naar woningen zal  vanwege de demografische bevolkingskrimp de inkrimping en de transformatie van de woningvoorraad in goede banen moeten worden geleid. Met de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SWZL) streven de 18 Zuid-Limburgse gemeenten een gezamenlijke koers na op het gebied van wonen en woningvoorraadontwikkelingen. Om niet voorbij te gaan aan de eigenheid van haar kernen, heeft de gemeente Stein gekozen voor een woonvisie op regionaal niveau (Woonvisie Stein 2016-2021).

Omgevingswet
Gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet, inwerkingtreding 2021, integreert ook de wetgeving die betrekking heeft op het gemeentelijk grondbeleid, in het omgevingsrecht. Daarbij gaat het om de wet- en regelgeving die betrekking heeft op onteigening, voorkeursrecht gemeenten, inrichting landelijk gebied, stedelijke kavelruil en grondexploitatie (kostenverhaal).
In de Aanvullingswet Grondeigendom wordt een nieuwe wettelijke regeling voor de grondexploitatie opgenomen. In de Aanvullingswet worden de nieuwe wettelijke regels over bijvoorbeeld onteigening, voorkeursrecht en stedelijke herverkaveling opgenomen en wordt de ‘nieuwe’ regeling kostenverhaal opgenomen. In het kader van de invoering van de Omgevingswet betekent dit dat we het wettelijke instrumentarium uit de Aanvullingswet Grondeigendom toetsen op de consequenties voor ons grondbeleid.

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Bij nieuwe bouwgrondexploitaties leidt dit tot een belastingplicht.

Bouwgrondexploitaties
Naar aanleiding van de in 2018 vastgestelde uitgangspuntennotitie en uitgevoerde studies en onderzoeken wordt in 2019 een definitief go/no go besluit genomen over de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord

Aangezien de gemeente grondbezit heeft op de locatie Meerdel, Elsloo, kan de uitkomst van de haalbaarheidsstudie voor een woningbouwontwikkeling volgens collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) leiden tot een bouwgrondexploitatie.

Voor de herontwikkeling van zes woningen op de locatie Achter de Hegge/Stegerweg in Berg aan de Maas wordt een anterieure overeenkomst gesloten. De benodigde grondruil voor de herinrichting wordt in deze overeenkomst meegenomen.