Begroting 2019

Grondbeleid

Inleiding

Inleiding

Het grondbeleid van de gemeente Stein is vastgelegd in de Nota Grond- en Vastgoedbeleid. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om de visie van de gemeente te realiseren. Deze visie heeft de gemeente vastgelegd in de ”Strategische toekomstvisie 2018-2022”, de “Ruimtelijke Structuurvisie 2015-2025” en het coalitieakkoord. Het grondbeleid heeft hoofdzakelijk invloed op en samenhang met het Programma “Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.