Begroting 2019

Grondbeleid

Grondexploitaties

Grondexploitaties

Volgens de Notitie Grondexploitaties 2016 BBV dient jaarlijks een herziening van de grondexploitatie plaats te vinden. Een actualisatie van de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke wijzigen, dan wel autonome wijzigingen met materiële financiële gevolgen, moet opnieuw door de Raad worden vastgesteld.
Conform het gestelde in de Nota Grondbeleid is de herziening van de grondexploitaties gekoppeld aan de Planning- en Controlcyclus.

Voor de herziene grondexploitaties zijn onderstaande uitgangspunten toegepast:

  • Rente 2019-2022: 2,44% .
  • Aangezien alle grondexploitaties in 2019 zijn afgerond, is geen inflatiepercentage (zowel voor de kosten als de opbrengsten) toegepast.
  • Activering van kosten binnen de grondexploitatie vindt plaats met in acht neming van de door de Commissie BBV (Besluit Begroten en Verantwoorden) opgestelde Notitie grondexploitatie 2016.
  • Winstenneming vindt plaats middels de 'Percentage of Completion'-methode. Winstnemingen komen ten gunste van de Algemene Reserve.
  • Voor grondexploitaties met een geprognosticeerd nadelig saldo wordt een voorziening getroffen ter grootte van het tekort. Deze voorziening wordt gevormd ten laste van de Algemene Reserve.

Bouwgrond in exploitatie
Onderstaand volg een korte stand van zaken van de grondexploitatie

  • Mergelakker Oost

Binnen de grondexploitatie Mergelakker Oost is nog één kavel, voor maatschappelijke doeleinden bij de ingang van het sportcomplex Mergelakker, beschikbaar. De verkoop van deze kavel is voorzien in 2019.

De in augustus geactualiseerde exploitatiebegroting heeft per einddatum 31 december 2019 een positief saldo van € 152.000
Het positieve resultaat komt conform Raadsbesluit ten gunste van de Algemene Reserve.

Strategische gronden
Als gevolg van de in 2016 gewijzigde regelgeving BBV worden de verworven gronden in Bramert-Noord aangemerkt als strategische gronden en gepresenteerd onder de materiële vaste activa (MVA)

Conform de overgangsbepaling is de boekwaarde per 1 januari 2016, zijnde 3,5 mln. zonder afwaardering opgenomen onder de materiële vaste activa. Uiterlijk 31 december 2019 dient een toets plaats te vinden omtrent de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming per 31 december 2019. Het definitief go/no besluit dat in 2019 wordt genomen over de gebiedsontwikkeling Bramert-Noord is van invloed op deze marktwaardetoets.