Begroting 2019

Grondbeleid

Risico's

Risico's

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat door de toenemende complexiteit van de ontwikkelingen, de hoogte van de investeringen en de huidige economische situatie de risico’s in de grondexploitaties alsmaar groter worden. Inzicht in het verloop van de financiële prognoses alsmede de risico’s is daarom van groot belang.

Voorziening te verwachten verliezen
Geldend beleid is dat positieve exploitatiesaldi ten gunste van de Algemene Reserve worden geboekt en dat de voorziening “Te verwachten verliezen grondexploitatie” de buffer vormt voor verliezen en risico’s binnen de grondexploitatie.
Aangezien momenteel geen verliezen worden voorzien is de stand van deze voorziening ultimo 2019 nihil.

Weerstandsvermogen
Om inzicht te krijgen in de risico’s van de grondexploitaties is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden voor de bouwgrondexploitatie ‘Mergelakker Oost’ en de verworven gronden in Bramert Noord. De risico-inventarisatie is opgenomen in de gemeente brede risico-inventarisatie, zie paragraaf “Weerstandsvermogen”.