Begroting 2019

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Doel van de belasting/heffing:
De opbrengsten van deze heffingen worden benut voor het dekken van de kosten voor het ophalen, verwijderen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en de kosten voor heffing en invordering.

Wie is belastingplichtig?
De gebruiker van een perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, is belastingplichtig. Dit kan een woning zijn, maar ook bijvoorbeeld een vakantiehuis naast een woonhuis.

Grondslag van de heffingen
Voor de afvalstoffenheffingen worden hoofdzakelijk tarieven per kilo aangeboden afval, per lediging afvalbak en een vast recht gehanteerd.

Verwachte kosten
De gemeente heeft een wettelijk inzamelplicht voor het afval van huishoudens. Om deze kosten transparant te maken, zijn de kosten naar taakveld uitgesplitst.

Verdeling kosten
Uit onderstaande overzicht blijkt dat het grootste deel van de gemeentelijke kosten staat op het taakveld afval (€ 2.243.000). Deze kosten bestaan vooral uit het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval inclusief het scheiden van afval en het recyclen. Ook de kosten voor de heffing en invordering van de afvalstoffenheffingen worden binnen dit taakveld verantwoord. Denk hierbij aan het versturen van juiste aanslagen aan de juiste personen. Naar verwachting wordt € 241.000 uitgegeven aan taken die onder het taakveld verkeer en wegen vallen. Zo draagt het schoonmaken en het schoonhouden van de wegen bij aan een afvalvrije openbare ruimte. Daarnaast is € 349.000 toegerekend van het taakveld overhead. Dit zijn kosten die worden gemaakt voor de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin.

De compensabele BTW bedraagt € 477.000 en wordt, conform de BBV-wetgeving, eveneens aan de kosten toegerekend.

Herkomst middelen
Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer voor de inzameling van het afval van huishoudens een afvalstoffenheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. Om 100% kostendekkenheid te realiseren is een bedrag van € 2.716.00 als opbrengst van de afvalstoffenheffing in de begroting opgenomen.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 2018

 bedragen x € 1.000 

lasten taakvelden

2.1 wegen en vervoer

                           241

7.3 afval

                       2.243

totaal lasten taakvelden

                       2.484

baten taakvelden

7.3 afval

                           595

totaal baten taakvelden

                           595

netto lasten taakvelden

                       1.889

toe te rekenen lasten:

overhead

                           349

compensabele BTW

                           477

totale lasten

                       2.715

opbrengst heffingen

                       2.716

kostendekking:

100%