Begroting 2019

Lokale heffingen

Rioolheffingen

Rioolheffingen

Doel van de belasting/heffing
De opbrengst van deze heffingen wordt benut voor het dekken van de kosten van afval-, hemel- en grondwater (inclusief rioleringen).

Wie is belastingplichtig?

De belasting wordt geheven:

  1.  van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en
  2. van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd dan wel dat belang heeft bij nakoming van de gemeentelijke waterzorgplichten, verder te noemen: gebruikersdeel.

Grondslag van de heffing
Stein baseert zich op het eigendomsrecht. Per perceel wordt een vast bedrag opgelegd. Daarnaast worden de grootverbruikers aangeslagen bij een gebruik van meer dan 300 m3 water.

Verwachte kosten
De gemeente is wettelijk verplicht haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. Om deze kosten transparant te maken, zijn de kosten naar taakveld uitgesplitst.

Verdeling kosten
Het merendeel van de gemeentelijke kosten betreft het taakveld riolering. De kosten bestaan vooral uit kosten voor het nakomen van de gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, met name aanleg en onderhoud van rioleringen en de kosten voor heffen en invorderen van de rioolheffingen. Verder is € 361.000 opgenomen voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten voor de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin. Naar verwachting wordt € 99.000 uitgeven aan straatreiniging welke onder het taakveld verkeer en wegen valt. Dit voorkomt overbelasting van het rioolstelsel bij piekbelasting. De compensabele BTW bedraagt € 446.000 en wordt, conform de BBV-wetgeving, eveneens aan de kosten toegerekend.

Herkomst middelen
Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de Gemeentewet een rioolheffingen invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. Om 100% kostendekkenheid te realiseren is een bedrag van € 3.388.00 als opbrengst van de rioolheffing in de begroting opgenomen. In de raadsvergadering van 21 juni 2018 is besloten om, uitgaande van de stijgende lasten van het riool, de stijging van het eigenarentarief in 2019 en 2020 te dempen door de inzet van daartoe gevormde egalisatievoorziening. Op basis van de toenmalige kostenraming is besloten om voor 2019 het 100% kostendekkende tarief van € 284 te verlagen door voor € 167.600 te beschikken over de egalisatievoorziening. Hierdoor kon voor 2019 een tarief van € 270 worden vastgesteld.

Bij het opmaken van de begroting 2019 is gebleken dat, met name door herprioritering van investeringen, de kosten lager zijn dan de kostenramingen waarmee bij het raadbesluit rekening is gehouden. Mede met het oog op de toekomstige kostenontwikkeling stellen we voor om vast te houden aan het op 21 juni 2018 vastgestelde tarief van € 270. De beschikking over de egalisatie voorziening kan hierdoor worden verlaagd van € 167.600 naar € 45.000. Het verschil van € 122.600 kan, in lijn met hetgeen in het coalitieakkoord 'Kansrijk besturen' in de paragraaf Belastingbeleid is gesteld, worden ingezet om toekomstige tariefstijgingen te dempen.               

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing 2019

 bedragen x € 1.000 

lasten taakvelden

2.1 wegen en vervoer

                             99

7.2 riolering

                       2.482

totaal lasten taakvelden

                       2.581

netto lasten taakvelden

                       2.581

toe te rekenen lasten:

overhead

                           361

compensabele BTW

                           446

totale lasten

                       3.388

opbrengst heffingen

                       3.388

kostendekking:

100%