Begroting 2019

Financiering

Algemeen

Algemeen

De financieringsparagraaf is voorgeschreven in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Hierin zijn de kaders gesteld voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van de decentrale overheden. In de door de raad vastgestelde financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) is ook de financieringsfunctie opgenomen. De paragraaf financiering in de begroting is bedoeld om de uitvoering van de financieringsfunctie te volgen. In juli 2016 is bij de vernieuwing van het BBV een rentenotitie gepubliceerd. In die notitie is aangegeven hoe rentelasten en -baten in de begroting en jaarstukken verwerkt moeten worden. De bepalingen en richtlijnen van die notitie treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018. De gemeente Stein heeft deze aanpassingen in deze begroting doorgevoerd.