Begroting 2019

Financiering

Resultaat uitzettingen

Resultaat uitzettingen

Sinds de verkoop van de aandelen Essent in 2009 beschikt de gemeente over geldmiddelen waarover rendement wordt behaald. Voor de deelneming in Enexis is, zoals opgenomen in de begrotingsbrief 2019 van de Provincie Limburg, voor de jaren 2019-2022 met een dividendschatting van € 0,67 per aandeel rekening gehouden. Dit is gelijk aan het bedrag dat in de (meerjaren)begroting 2018 reeds verwerkt was.


Verder levert ook de rente over de bruglening aan Enexis en de belegging bij APG een bijdrage aan de weggevallen inkomsten. Het jaarlijks verwacht rendement van de bruglening van € 1.076.000 bedraagt € 76.000.
Nadat in 2013 en 2016 van het "OVE Garantie Fonds" twee tranches voor een totaalbedrag van € 9.000.000 zijn afgelost, resteert de laatste tranche van het "OVE Garantie Fonds 2019/2020". Het verwacht rendement van deze laatste tranche  is € 166.000 (€ 4.000.000 x 4,15%).

Het totaal verwachte dividend en rente van bovengenoemde uitzettingen komt daarmee uit op:

Omschrijving:                                                                 (x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Dividend deelneming Enexis ( 460.350 aandelen x 0,67)

308

308

308

308

Rente Brugleningen* ( € 1.076.000) en Belegging "OVE Garantie Fonds" ( € 4.000.000 )

114

76

76

76

* Bij aflopende tranches van de brugleningen en beleggingen (GarantieFonds in 2019) wordt ervan uitgegaan dat vrijkomende middelen als intern financieringsmiddel gebruikt worden waardoor de lagere rentelasten de wegvallende rentebaten zullen compenseren.