Begroting 2019

Financiering

Leningportefeuille

Leningportefeuille

Omschrijving

Bedrag x €

Opgenomen leningen (excl. aan woningst. verstrekte leningen per 1/1/2019)

37.437.000

Reguliere aflossingen in 2019

-6.889.000

Leningschuld per 31.12.2019

30.548.000

In bovenstaand overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk financiële begroting.

Investering                                     bedragen € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Verkeer vervoer en waterstaat

   Infrastructuur MISA project

0

0

1.500

0

   Herstructurering oude dorpskernen

0

500

0

500

   Fietspaden Julianakanaal

0

0

1.000

0

   Aanpak rotondes BPS

0

0

1.000

1.000

   Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

0

0

250

750

   Reconstructie Mauritsweg Stein

1.200

1.366

0

0

   LED armaturen openbare verlichting

200

200

200

0

   Vervangen boogbrug Veestraat

2.153

0

0

0

   GGA Stein centrum wegen

50

1.100

0

0

   Reconstructie Molenweg Zuid

600

0

0

0

   Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

200

200

0

   Aanpassen fietsroutenetwerk

400

100

0

0

   Herinrichting Stationsstraat

1.400

0

0

0

   Rotonde Steinderweg

900

0

0

0

   Reconstructie Jurgenstraat
   Reconstructie rotonde ACL
   Rehabilitatie nieuwe Postbaan
   Reconstructie Heidekampweg

0
565
540
1.500

150
0
0
0

1.000
0
0
0

0
0
0
0

Sport, cultuur en recreatie

   Vervangen speelvoorzieningen

113

154

35

38

   Vervangen kunststoftoplaag Haslou

520

0

0

0

Volksgezondheid en milieu

   GGA Stein centrum riool

50

1.000

0

0

   Nog te bepalen projecten vervangen riool

600

600

0

0

Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2019 3,27%. De herfinancierings- en renteherzienings-momenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft.
In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen gelijkblijvend bedrag zien van circa € 2,9 miljoen.