Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen en overige accommodaties

Gebouwen en overige accommodaties

Beleidskaders
De raad heeft op 3 december 2015 de beleidskaders voor gebouwen en speelvoorzieningen vastgesteld. In 2019 wordt het nieuwe accommodatiebeleid door de Raad vastgesteld. Onderdeel van het accommodatiebeleid is een uitvoeringsplan dat in 2019 en volgende jaren zal worden geïmplementeerd.

Voor de speelterreinen geldt verder dat in de kadernota 2014 is besloten het aantal speelvoorzieningen terug te brengen naar negen. Sinds 2014 wordt in de begroting alleen nog maar met de vervanging van speeltoestellen op deze negen beoogde locaties rekening gehouden. In het kader van de dorpsgewijze aanpak (DOP’s) is besloten dat het feitelijk aantal te handhaven speelvoorzieningen en de locaties in overleg met de inwoners worden vastgesteld. Het voor vervanging en onderhoud beschikbare budget voor de in de Kadernota 2014 beoogde 9 locaties, blijft het maximaal hiervoor beschikbaar budget.

Beheerplannen
Het beheerplan BOP is in 2018 geactualiseerd voor de periode 2019-2034. Met ingang van 2019 is de voorziening onderhoud accommodaties BOP en de voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen samengevoegd tot één voorziening. Jaarlijks wordt, voorafgaand aan de uitvoering, beoordeeld of de geplande werkzaamheden noodzakelijk zijn dan wel dat deze kunnen worden uitgesteld of doorgeschoven. Daarna worden de werkzaamheden waar mogelijk gebundeld en volgens de geldende inkoopprocedures in de markt gezet. Bij de gemeentelijke accommodaties is, gebaseerd op de geldende NEN 2767 normering (BOP), geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële vertaling
De beheerplannen BOP (bouwtechnisch onderhoudsplan) en SOP (sporttechnisch onderhoudsplan) zijn in de begroting 2019-2022 opgenomen. De jaarlijkse storting in de voorzieningen groot bouwkundig onderhoud (voor de in het BOP opgenomen accommodaties) bedraagt € 495.921. De jaarlijkse storting in de voorziening groot sporttechnisch onderhoud bedraagt € 74.250.

Herstel- en calamiteitenonderhoud worden op de exploitatie verantwoord. De  vervangingsinvesteringen van de speel- en sportvoorzieningen worden verantwoord op het programma 'Sport, Cultuur en Recreatie'.  

Directe lasten onderhoud gebouwen

 x € 1.000

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsbudget exploitatie:

Bouwkundig onderhoud BOP
Sporttechnisch onderhoud SOP

428
71

213
132

250
128

251
128

251
128

251
128

Ten laste van voorziening:

Groot onderhoud accommodaties BOP
Groot sporttechnisch onderhoud  SOP
Groot onderhoud gemeenschapshuizen

168
18
17

323
103
4

682
60
-

47
135
-

243
65
-

250
65
-

Totaal exploitatie + voorziening

702

775

1.120

561

687

694