Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Wegen

Beleidskaders
Op 30 juni 2016 heeft de raad de onderhoudsniveaus Beheer Openbare Ruimte (BOR)vastgesteld. De vastgestelde kwaliteit is van toepassing op de instandhouding van de verhardingen gedurende de technische levensduur in die gebieden waar de komende jaren geen grootschalige reconstructies of wijzigingen zijn gepland.

Beheerplannen
Om de 2 jaar wordt - via inspectie - het beheerplan wegen geactualiseerd en wordt een doorkijk gegeven voor 15 jaren. Na beëindiging van het groot onderhoud 2017 zijn alle wegen in Stein geïnspecteerd. De financiële gevolgen zijn via berap1-2018 in de begroting verwerkt.

Financiële vertaling
Vanaf 2010 is voor groot onderhoud wegen een voorziening gevormd. Hierin wordt op basis van het vastgesteld beheerplan jaarlijks een bedrag gestort. De hoogte van de storting wordt telkens bij het vaststellen van het beheerplan wegen geactualiseerd. Vanaf 2018 bedraagt de storting in de voorziening groot onderhoud wegen € 627.000. In de voorziening groot onderhoud wegen worden geen kosten van rehabilitaties of reconstructies van wegen verantwoord. Deze worden als investering op het programma ‘Verkeer, Vervoer en Waterstaat’ verantwoord en waar nodig toegelicht.

Directe lasten onderhoud wegen

 x € 1.000

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsbudget exploitatie:

Klein onderhoud wegen
Wegvoorzieningen (o.a. belijningen)

139
28

124
50

124
50

124
30

124
30

124
30

Ten laste van voorziening:

Groot onderhoud wegen

672

636

684

617

616

611

Totaal exploitatie + voorziening

839

810

858

771

770

765