Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Groen

Beleidskaders
In 2016 heeft de raad de onderhoudskaders voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) geactualiseerd. Voor het groenbeheer zijn hierbij de volgende wijzigingen vastgesteld:

  1. de groenkwaliteit in de centra is verlaagd van A naar B;
  2. de groenkwaliteit op en rond de rotondes en bij de komgrenzen is verhoogd van B naar A;
  3. de groenkwaliteit op de doorgaande gemeentelijke wegen aan de oostzijde is verhoogd van B naar A;
  4. burgers wordt de mogelijkheid gegeven om op eigen initiatief extra kwaliteit te leveren, binnen nog op te stellen kaders, bovenop de vastgestelde kwaliteit van het groen.

Beheersplannen
De vastgestelde beleidskaders voor het beheer en onderhoud van het groen zijn verwerkt in groenonderhoudsbestekken. Deze bestekken worden als leidraad gebruikt voor de uitvoering van het groenonderhoud. In 2019 worden het groenonderhoud op de woonlocaties verder op de vastgestelde kwaliteit gebracht. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële vertaling
Het groenonderhoud wordt uitgevoerd door de Algemene dienst en drie groenaannemers voor het specialistisch onderhoud (o.a. bermen, sportvelden en bomen). Het aanleggen en onderhouden van groen wordt op het programma ‘Sport, Cultuur en Recreatie’ verantwoord en waar nodig toegelicht.

Directe lasten onderhoudgroen

 x € 1.000

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsbudget exploitatie:
Bestrijden onkruid
Bermen
Landschapsplannen
Onderhoud openbaar groen

124
51
59
780

171
51
60
872

171
81
60
802

171
81
60
745

171
81
60
675

171
81
60
659

Totaal exploitatie

1.014

1.154

1.114

1.057

987

971