Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Riool

Riool

Beleidskaders
Op 1 oktober 2009 heeft de raad het Waterplan vastgesteld. Hierin zijn de volgende ambities opgenomen:

  • scheiden van vuilwater en regenwater;
  • verkleinen van afwaterende oppervlakken naar de riolering;
  • water maakt groen: in verdroogde beekdalen en versterkt de stedelijke groenstructuur;
  • water stroomt zichtbaar weg om te infiltreren of naar oppervlaktewater;
  • overheid, inwoners en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van regenwater;
  • maatregelen worden genomen met zorg voor de (leef)omgeving;
  • mensen worden bewust (gemaakt) over de aanwezigheid van water en de omgang met water.

De gemeente moet op grond van de Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen nemen om het overstorten op kwetsbare wateren te verminderen. Hierdoor heeft vooral het afkoppelen van regenwater grote invloed op het uitvoeringsprogramma.

In 2013 is gestart met het opstellen van een regionaal beleid- en uitvoeringskader voor het stedelijk watermanagement. Deze kaders vervangen het traditioneel Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan voor de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Hierin participeren ook het waterschap Roer en Overmaas en Waterschapsbedrijf Limburg. De kaders voor Stein zijn op 30 oktober 2014 door de raad vastgesteld .

Op 24 september 2014 heeft de raad het GRP vastgesteld en is gekozen voor een rioolheffing, waarbij de tarieven van de rioolheffing worden vastgesteld op basis van het principe van 100% kostendekkendheid waarbij alle eigenaren een vast bedrag per perceel betalen en de gebruikers op basis van het watergebruik een opslag betalen. Op 26 juni 2014 heeft de raad het afkoppelbeleid particulieren vastgesteld. De raad heeft op 21 juni 2018 het kostendekkingsplan 2015-2019 aangepast waarbij de gebruiksheffing voor de categorie b (tussen de 201-300 m3) is komen te vervallen en waarbij het plafond van 2.100 m3is losgelaten.

Beheersplannen
Op 19 augustus 2014 heeft het college de bij het regionaal beleid- en uitvoeringskader stedelijk management behorende beheerplan en projectplannen vastgesteld. In 2017 is het beleidsplan, het beheerplan en het kostendekkingsplan afvalwater geëvalueerd en geactualiseerd.

In de beeldvormende bijeenkomst van 13 september 2017 zijn de raads- en commissieleden geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van het gemeentelijk waterbeheer en de noodzaak om het ontwerp en het beheer van de riolering hierop aan te passen. Daarnaast is ook melding gemaakt van de achterstanden op het rioolonderhoud de toename van de onderhoudskosten en de bestrijding van calamiteiten, waar we mee te kampen hebben. Het gevolg hiervan is dat de meerjarige onderhoudsbudgetten niet toereikend zijn en dat ook de stand van de voorziening weinig soelaas biedt. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd.

Financiële vertaling
De tot het beheerplan en het projectenplan behorende investeringen en onderhoudsbudgetten worden verantwoord op het programma ‘Volksgezondheid en milieu’.

Directe lasten onderhoud riolering

x € 1.000

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsbudget exploitatie:
Onderhoud

645

842

842

842

842

842

Totaal exploitatie

645

842

842

842

842

842