Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare verlichting

Openbare verlichting

Beleidskaders
Op 26 oktober 2017 heeft de raad het beleidsplan openbare verlichting 2018-2021 vastgesteld. Het beleidsplan 2018 t/m 2021 is vooral gericht op verdere energiebesparing en terugdringing van de C02 uitstoot.

Beheerplannen
Het beheer van de openbare verlichting is op basis een beheer- en onderhoudsplan uitbesteed aan een externe partij. Bij openbare verlichting is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële vertaling
De financiële gevolgen van het nieuwe beleidsplan OVL 2018 -2021 wijken niet af van de voorgaande jaren. De kosten voor het vervangen van lichtmasten en armaturen worden als investering op het programma ‘verkeer, vervoer en waterstaat’ verantwoord en waar nodig toegelicht.

Directe lasten openbare verlichting

x € 1.000

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsbudget exploitatie:

Energie
Onderhoud

82
178

91
181

91
181

91
181

91
181

91
181

Totaal exploitatie

260

272

272

272

272

272