Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Bruggen

Bruggen

Beleidskaders
In 2017 is het beheerplan civieltechnische kunstwerken opgesteld. Dit is een actualisatie en scopeverbreding van het meerjarig onderhoudsplan Kunstwerken dat op 7 juli 2011 door de raad is vastgesteld.

Beheerplannen
Het in 2011 opgestelde onderhoudsplan was gebaseerd op drie kunstwerken (de boogbrug Veestraat en de bruggen in de Nieuwe Postbaan en in de Brugstraat). Inmiddels heeft de gemeente meerdere bruggen in beheer zoals de fietsbrug Julianakanaal Stein, de brug in het Steinerbos en de brug in het Heidekamppark.  De binnen de gemeente gelegen duikers waren niet opgenomen in een beheerplan. Middels een QuickScan is onderzocht of de duikers in eigendom zijn van de gemeente en zijn deze in het beheerplan ondergebracht.

Financiële vertaling
Voor het onderhouden van de kunstwerken is een voorziening gevormd. Op basis van het huidige beheerplan wordt jaarlijks € 31.500 in de voorziening gestort. Omdat in 2020 de brug aan de Veestraat wordt opgenomen in het beheerplan wordt met ingang van dat jaar de jaarlijkse storting met € 11.5000 verhoogd naar € 43.000. De tot het beheerplan en het projectenplan behorende investeringen en onderhoudsbudgetten worden verantwoord op het programma ‘Verkeerr, Vervoer en Waterstaat’.

Directe lasten onderhoud bruggen

x € 1.000

Rek.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsbudget exploitatie:

Onderhoud kleine kunstwerken
Verbreden brug Berg aan de Maas

1
790

2
-

2
-

2
-

2
-

2
-

Ten laste van voorziening:

Groot onderhoud bruggen

11

107

27

53

40

13

Totaal exploitatie + voorziening

12

109

29

55

42

15