Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Algemeen

Algemeen

Het gemeentebestuur heeft ambities. Om die ambities te realiseren is een organisatie nodig van mensen en middelen. Het is belangrijk dat een dergelijke organisatie in lijn wordt gebracht met deze ambities. De paragraaf bedrijfsvoering schetst de manier waarop de organisatie hier invulling aan geeft en welke instrumenten hiervoor nodig zijn.
Bedrijfsvoering is van belang voor het slagen van de gemeentelijke programma’s. In de paragraaf moet de gemeente de beleidsvoornemens rondom de bedrijfsvoering aangeven.
Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en huisvesting.

In 2019 zullen de resultaten zichtbaar worden van de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering die in 2018 in gang is gezet:
- De invoering van de verplichtingenadministratie en de begroting online.
- De aanpassingen in de PenC cyclus.
- De vervolgbijeenkomsten in het kader van de cultuurbijeenkomsten.
- De invoering van de AVG en de resultaten van de DPIA's.

Tevens zullen een aantal zaken geïmplementeerd c.q. verder ontwikkeld gaan worden zoals:
- Het informatie beleidsplan.
- Het communicatiebeleidsplan.
- Sturing op begroting en realisatie met bijbehorend instrumentarium.
- De overige penc documenten online.
- De ontwikkeling en invoering van juridisch control.
- Het strategisch personeelsbeleid.
- Het belastingbeleid.

Geen geringe opgave maar wel logische stappen op de ingeslagen weg van doorontwikkeling van de organisatie.