Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Stelposten secundaire arbeidsvoorwaarden

Stelposten secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast de reguliere salariskosten zijn er personele lasten die niet vooraf zijn toe te rekenen aan medewerkers of afdelingen (herbezetting, inzet IKB, uitbetaling leeftijdsverlof, flexibele beloning, Cao stijgingen, lokaal bezoldigingsbeleid en stijging sociale werkgevers-lasten).
Hiervoor zijn stelposten opgenomen. Zodra voornoemde lasten zich voordoen worden deze in mindering gebracht op de stelposten.
Voor 2019 zijn onderstaande stelposten geraamd;
IKB en leeftijdsverlof         €   40.000
Herbezetting OR         €   33.000
Flexibele beloning         €   28.000
Garantiebanen (raadsbesl. 26/10/17)   €   40.000
Loonstijgingen            €        200.000
Totaal stelposten         €       341.000