Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Juridische advisering

Juridische advisering

De juridische functie is gepositioneerd op drie plekken binnen de organisatie nml. bij de vakinhoudelijke afdelingen en teams, concerncontrol en de afdeling bedrijfsvoering. De samenwerking tussen deze drie geledingen is van eminent belang. In 2019 zal dit extra aandacht krijgen.
Juridische advisering biedt ondersteuning op een breed vlak aan en verwijst in voorkomende gevallen. In dit kader is medio 2018, na een aanbestedingstraject een contract gesloten met een nieuwe huisadvocaat.
Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissies is ondergebracht bij Juridische advisering. De Soza kamer beschikt over een eigen secretaris. In 2019 zal een intern rapportagemodel worden geïntroduceerd waarin periodiek verslag wordt gedaan van  de algemene bevindingen en conclusies van de commissies.
Mediation is een instrument dat veelvuldig, met name in de SoZa hoek, wordt toegepast en positieve resultaten laat zien. 2019 zal dit ook worden gehanteerd en uitgebreid daar waar mogelijk.